ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

April 8, 2016

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete 2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3. ฐานข้อมูล American Chemical Society : […]
April 7, 2015

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

นางสาววราภรณ์ จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  จำนวน  2  ฐานข้อมูล  ได้แก่  1)  ฐานข้อมูล  EBSCO  และ  2)  ฐานข้อมูล  EMERALD  Management  (EM92)  สำหรับมหาลัย/สถาบัน  จำแนกตามภูมิภาค  จำนวน  7  กลุ่ม  โดยบริษัท  EBSCO  […]