จรรยาบรรณ

January 6, 2010

คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อาจารย์วันชัย  สอนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปเนื้อหาการบรรยาย                    […]