งานบริการห้องสมุด

December 14, 2012

CRM+CEM กับงานบริการห้องสมุด

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป CRM : Customer Relationship Management “วิธีการใด ๆ ก็ตามที่ทำให้กิจการสามารถวัดและเพิ่มมูลค่าของลูกค้า (Customer Value) ตลอดจนสามารถเครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเหล่านั้นอยู่กับกิจการอย่างยืดยาว” “CRM เป็นการจดจำลูกค้า และสนองตอบลูกค้าเป็นรายบุคคล” และเป็นวิธีการขององค์กรโดยรวมที่จะเข้าใจและจูงใจลูกค้าผ่านการสื่อสารทุกชนิด เพื่อที่จะปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้า การสร้างความภักดีของลูกค้า และผลกำไรจากลูกค้า CEM […]