งานบริการ

September 11, 2012

7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ

นางวิไลพร   อู่คชสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ คือ คิดบวกดี เรียนรู้ดี สร้างสรรค์ดี พัฒนาดี สื่อสารดี ช่วยเหลือดี ประสานดี The Seven Key Commitments ที่ผู้ใช้บริการควรมี ได้แก่ Commitment to Self, Commitment to […]
January 4, 2010

การสร้างความประทับใจในการบริการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างความประทับใจในการบริการ     วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยากร        ผศ. ดร. เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]