คำสั่ง

February 13, 2012

เอกสารประกอบการรายงาน

องค์ประกอบที่ 1 หมายเลขเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 1.1-1-01 กรอบแผนอุดมศึกษาระยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.1-1-02 แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา10_2551-2554 1.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ 52-55                                  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ […]