คอมพวเตอร์

August 26, 2009

แนะนำมาตรฐาน ICDL (The International Computer Driving Licence)

หลักสูตรทดสอบวัดความรู้ ICDL หรือ The International Computer Driving Licence เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่าง แท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ