ความคิด

April 17, 2012

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อความสำเร็จ ถือเป็นกระบวนการคิดที่ต้องมีการเรียบเรียงและจัดรวมเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ และการนำกระบวนการ การใช้เหตุผลมาใช้เป็นหลักการ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างการกำหนดเป้าหมาย และการคิดวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา หรือเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ กรอบแนวคิดใหม่ จะต้องมีหลักการพื้นฐาน มีการกำหนดเป้าหมายและมิติของเป้าหมายที่ควรบรรลุ ในการกำหนดมิติของเป้าหมาย ควรใช้พันธกิจเป็นที่ตั้ง แต่ควรพิจารณาในรูปแบบของ Looping Value Chain และมีกลไกและรูปแบบของการคิดวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ […]
March 9, 2012

การสร้างจินตนาการใหม่

การสร้างจินตนาการใหม่ (สร้างธุรกิจให้เป็นเลิศในยุคแห่งความผันผวนและไร้ระเบียบ) Re imagine! (Business Excellence in a Disruptive Age) โดย นพเก้า ห่อนบุญเหิม นักพัฒนาระบบราชการ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ (New Business) จะมีรูปแบบและลักษณะขององค์กรแบบเสมือนจริง (Virtual Organization) ซึ่งหมายถึงองค์กรซึ่งดำรงอยู่ด้วยเครือข่าย หรือ พันธมิตรของบริษัทที่เป็นอิสระและดำเนินการร่วมผลประโยชน์ของธุรกิจเฉพาะที่มีการดำเนินกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว […]