ข่าวสาร

September 9, 2009

การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

บรรยายถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิด สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยการค้นหาและติดตามข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยค้นหาจาก Search Engine คือ เว็บไซต์ ที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล