การให้บริการ

August 18, 2015

โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพผู้ปฏิบัติงานบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื้อหาโดยสรุป งานบริการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีความสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้มารับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งการพัฒนาในเรื่องของให้บริการนี้นี้จะร่วมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพสามารถแบ่งแยกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal personality) เป็นความจำเป็นที่คนเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียก่อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก สาระสำคัญของบุคลิกภาพภายใน ที่เราต้องพัฒนามีดังนี้ – การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง     – ความกระตือรือร้น                […]
August 26, 2009

การประชาสัมพันธ์การให้บริการ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

หมายเ หตุ : เขียนเมื่อปี 2549 ขอทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของสำนัก ในประเด็นต่างๆเนื่องจากในปัจจุบันมีการเปิดให้บริการและมีหลายกิจกรรมที่ทางสำนักได้จัดขึ้น ตลอดจน ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การเป็นที่รู้จักและยอมรับภายในมหาวิทยาลัยฯ จากข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถามบุคคลต่างๆ ทั้ง คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลายคนยังไม่ รู้ว่าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่ไหน ทำอะไร หลายครั้งที่ อาจารย์หลายๆคนให้นักศึกษามาที่ สารสนเทศ นักศึกษาจะตอบว่า ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน หลายๆคนยังไม่ รับรู้ […]