การใช้สื่อสังคมออนไลน์

February 10, 2012

หลักการและแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์

หลักการและแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเหตุ : หลักการดังกล่าวปรับปรุงจาก “ปฏิญญาเนชั่น” ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานในปัจจุบัน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวางและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหากผู้ใช้งาน องค์กร และหน่วยงานต่างๆนำไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรทางด้านการศึกษา มีบุคลากร นักศึกษา และคณาจารย์ ที่มีการใช้งานสังคมออนไลน์ (Social Media) อยู่จำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะมีการใช้งานมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯจึงประกาศแนวทางและหลักการในการใช้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ ดังนี้