การเรียนการสอนออนไลน์

March 31, 2016

การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธ์มณี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy เนื้อหาโดยสรุป การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course) MOOC มาจากคำว่า Massive Open Online Course (การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน) คือ การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ในระบบการศึกษาแบบเปิด […]