การเขียนผลงาน

September 20, 2019

การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

แหล่งที่มาภาพ: https://www.freepik.com   นางวันดี เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์   การวิเคราะห์งาน                 ท่าน ศ.ดร.สุมาลี  สังข์ศรี ได้สรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานไว้ว่า  การวิเคราะห์งาน  คือ กระบวนการพิจารณา จำแนก แยกแยะ ประเมินผลการจัดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอย่างเป็นระบบเพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ งานที่จะนำมาวิเคราะห์ 1. วิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่ ได้แก่ […]