การออกแบบ

February 3, 2012

Photoshop และหลักในการออกแบบ

เอกสาร  ประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ให้น่าในใจและตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการได้  โดยนำหลักต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Program Photoshop Present :  ทฤษฎีสี Present :  Graphic Designn ดูเพิ่มเติมที่นี่