การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

August 31, 2017

การปรับบทบาทของห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย

นางวันดี  เจียมสมบุญ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป                บรรยายโดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บทบาทของห้องสมุดจากอดีดถึงปัจจุบัน คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning and library) เพราะห้องสมุดเป็นศูนย์รวมความรู้ที่รวบรวมและจัดเก็บเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดที่ดีจะต้องมีการบริการที่มีคุณภาพสูง มีสารสนเทศที่หลากหลาย และมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับทุกเพศทุกวัย บทบาทของห้องสมุดต่ออนาคตของสังคมไทย เปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยการจัดอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น สอนการทำอาหาร อบรมการทำเกษตร บริการข้อมูลทางการเกษตร และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชน […]