การสื่อสาร

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม

เนื้อหาโดยสรุป

บรรยายโดย  ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

“การสื่อสาร” เป็นหนึ่งใน Competency หรือ “ความสามารถ” ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานในทุกหน่วยงานสามารถสื่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงยังสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ การสื่อสารคือ การส่งสาร เช่น ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ข้อมูล จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยใช้ภาษาพูด และหรือภาษาท่าทาง

ความสำคัญของการสื่อสารข้ามสายงาน

 1. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
 2. สนับสนุนบรรยากาศขององค์การแห่งการเรียนรู้
 3. ก่อให้เกิดความร่มมือ และการประสานงานที่ดี
 4. ช่วยให้การบริหารความเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมาย

การสร้างพลังทีมงานและเครือข่ายการทำงาน ความจำเป็น

 • เร่งด่วน
 • ทำคนเดียวไม่ได้
 • หลายคนหน่วยงานรับผิดชอบ
 • ต้องใช้หลากหลายความรู้
 • ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ต้องการบรรยากาศความสามัคคี

หลักของระบบการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ

 1. กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจน
 2. ทุกคนรู้และเข้าใจช่องทางการสื่อสาร และมีความยุติธรรมในการกระจายสาร
 3. ทุกคนควรมีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการของตนเอง

ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารข้ามสายงาน

 • ภาวะผู้นำ
 • ทักษะการบริหารจัดการ (การวางแผน การควบคุม)
 • ทักษะการแก้ไขปัญหาตัดสินใจ
 • การทำงานเป็นทีม
 • การรับรู้สายงาน และการมีส่วนร่วม

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ช่วยลดข้อข้ดแย้งในการทำงาน การทำงานซ้ำซ้อน ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ
 2. สร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน
 3. ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว


October 30, 2014

การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อสร้างความร่วมมือ

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม เนื้อหาโดยสรุป บรรยายโดย  ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม […]
September 11, 2012

7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ

นางวิไลพร   อู่คชสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ คือ […]
February 3, 2012

เอกสารประกอบการบรรยาย Social Media

อบรมสัมมนา  “เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสือสารอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ด้วย Social Media”  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม […]
February 2, 2012

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ  จันทิมา  เจริญผล เรียบเรียง กำหนดจุดประสงค์ กรณีที่ 1 ไม่บอกจุดประสงค์ […]
August 16, 2011

สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

เรื่อง             สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน 2554 (เวลา […]
January 6, 2010

การสื่อสารข้ามสายงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสื่อสารข้ามสายงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  (เวลา […]