การสื่อสาร

October 30, 2014

การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อสร้างความร่วมมือ

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม เนื้อหาโดยสรุป บรรยายโดย  ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม “การสื่อสาร” เป็นหนึ่งใน Competency หรือ “ความสามารถ” ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานในทุกหน่วยงานสามารถสื่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงยังสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ การสื่อสารคือ การส่งสาร เช่น ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ข้อมูล จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยใช้ภาษาพูด และหรือภาษาท่าทาง […]
September 11, 2012

7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ

นางวิไลพร   อู่คชสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ คือ คิดบวกดี เรียนรู้ดี สร้างสรรค์ดี พัฒนาดี สื่อสารดี ช่วยเหลือดี ประสานดี The Seven Key Commitments ที่ผู้ใช้บริการควรมี ได้แก่ Commitment to Self, Commitment to […]
February 3, 2012

เอกสารประกอบการบรรยาย Social Media

อบรมสัมมนา  “เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสือสารอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ด้วย Social Media”  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2554  ณ วิทยาลัยพาณิชการราชดำเนิน Social  Media หมายถึง สื่อ สังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ ดาว์นโหลดไฟล์นำเสนอ SocialMedia
February 2, 2012

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ  จันทิมา  เจริญผล เรียบเรียง กำหนดจุดประสงค์ กรณีที่ 1 ไม่บอกจุดประสงค์ ให้วาดรูปรูปหนึ่ง  วาดสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 รูป  >>> วาดเส้นตรงจำนวน 3 เส้น ที่ขนานกัน  ด้านข้างของ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ทั้ง 2 ข้าง  >>> วาดวงกลมตรงกลางเส้นตรงทั้ง 2 ข้าง […]
August 16, 2011

สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

เรื่อง             สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) วิทยากร        ผศ. ดร. นิภา   แก้วศรีงาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปเนื้อหาการบรรยาย    1.      ความสำคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการของการติดต่อสื่อสาร  การสื่อสารอยู่ในทุกขั้นตอนการบริหาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  […]
January 6, 2010

การสื่อสารข้ามสายงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสื่อสารข้ามสายงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.-30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อาจารย์อำนาจ  วัดจินดา  ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 21  คน […]