การสอนงานยุคใหม่

August 17, 2011

เทคนิคการสอนงานและทำให้ Feedback กลับมามีประสิทธิผล

เรื่อง                เทคนิคการสอนงานและทำให้ Feedback กลับมามีประสิทธิผล วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 28  กรกฎาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           อาจารย์อุไรวรรณ  อยู่ชา  ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Thaiskillplus สรุปเนื้อหาการบรรยาย    การรู้เท่าทันเศรษฐกิจ คือ รู้ขอบเขตของการแข่งขันทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม การแข่งขันบนพื้นฐานความรู้ […]