การวิเคราะห์ความสามารถ

August 11, 2011

การจัดฝึกอบรมตาม Competency (Competency Based Training)

เรื่อง                การจัดฝึกอบรมตาม Competency  (Competency Based Training) วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           ผศ. ดร. เมธาวุฒิ   พีรพรวิทูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย    Competency คือ […]