การพัฒนาห้องสมุด

February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   Presentation1_ARIT_pongpith ดูเพิ่มเติมที่นี่
November 23, 2009

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและห้องสมุด

ได้มีโอกาสไปสัมมนาเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและห้องสมุด (Social networking online for information literacy&library)  จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับห้องสมุดกลุ่มแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต    วันนี้เลยขออนุญาตนำความรู้ที่ไปสัมมนามาสรุปโดยย่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครื่อข่ายในการสื่อสารเริ่มจากภายในองค์กรออกสู่สังคมภายนอก ผลที่ได้รับจากการที่ร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้คือทราบถึงเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบออนไลน์  ประโยชน์ที่จะได้รับในรูปแบบของการสื่อสารแบบออนไลน์  ในด้านของบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ที่มากขึ้น   ด้านของมหาวิทยาลัย เครือข่ายทางสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและเผยแพร่ความรู้และเกิดความร่วมมือระหว่างกันที่มากขึ้น ปัจจุบันได้มีการวิจัยออกมากันแล้วว่า การสืบค้นจากฐานข้อมูล Opac ในห้องสมุด มีปริมาณการใช้ที่ลดลง เพราะเนื่องจากผู้ใช้บริการหันไปใช้ เวป twitter เวป […]