การพัฒนาบุคคลิกภาพ

August 18, 2015

โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพผู้ปฏิบัติงานบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื้อหาโดยสรุป งานบริการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีความสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้มารับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งการพัฒนาในเรื่องของให้บริการนี้นี้จะร่วมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพสามารถแบ่งแยกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal personality) เป็นความจำเป็นที่คนเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียก่อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก สาระสำคัญของบุคลิกภาพภายใน ที่เราต้องพัฒนามีดังนี้ – การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง     – ความกระตือรือร้น                […]