การพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงาน

August 18, 2015

การสร้างและการพัฒนาคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื้อหาโดยสรุป คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ และเป็นคู่มือสำหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันมีมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการทราบ และเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนหลัง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการทราบวาควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อไร กับใคร เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน เป็นเครื่องมือในการอบรม ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง […]