การผลิตวีดิทัศน์

July 6, 2016

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่ฝึกทักษะเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยกล้องในลักษณะต่างๆ และการตัดต่อด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ แล้วนำสื่อแต่ละประเภทมานำเสนอโดยผ่านโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBook) ด้วยมีรายละเอียดดังนี้ หลักการในการคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.บรรพต  สร้อยศรี กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามหลัก 4P ดังนี้ 1 […]