การปรับองค์กร

September 13, 2011

ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่

เรื่อง                ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร           ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์   นักวิชาการอิสระ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ผู้นำ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ นำพาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ ผู้นำยุคใหม่จะต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี ลักษณะของผู้นำยุคใหม่ จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 1. […]