การประสานงาน

January 6, 2010

การสื่อสารข้ามสายงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสื่อสารข้ามสายงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.-30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อาจารย์อำนาจ  วัดจินดา  ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 21  คน […]