การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล

July 7, 2017

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier วิทยากรโดย  คุณณัฐพล ศรีสุรักษ์ เพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย การเขียนงานวิจัยที่ดีให้ได้รับการตีพิมพ์ และประเมินผลกระทบการทำวิจัย (Application of Elsevier Research Platform in Research Development) จากฐานข้อมูล ScienceDirect , Scopus […]