การประชาสัมพันธ์

March 31, 2016

อินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธ์มณี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เนื้อหาโดยสรุป การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีกการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง   มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม […]
December 22, 2009

“ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การตลาดยุคใหม่ ”

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  หัวข้อ  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   ผู้บรรยาย  ได้แก่   อ. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด           ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาชนกับองค์การสถาบัน หรือสินค้าและบริการ ทั้งนี้จึงได้เกิดกลวิธีและกลยุทธ์ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ขึ้นอย่างมากมาย การนำกลยุทธ์ 8 ประการมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การตลาดยุคใหม่