การปฏิบัติงาน

February 13, 2012

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
September 13, 2011

มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

เรื่อง                  มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม วันที่อบรม          วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม  2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร             ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่ยังถือความเชื่อดั้งเดิมมาก พฤติกรรมหรือการแสดงออกต่อสิ่งที่รับรู้ รับเห็น จากบุคลิกภาพของคนในลักษณะต่างๆ พฤติกรรมที่จะแสดงความพึงพอใจหรือไม่พอใจ […]
September 13, 2011

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เรื่อง                    เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่อบรม            วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   วิทยากร               อาจารย์ปฐมภัค  รักวัฒนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ความสำคัญของการประเมินผลงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน […]
August 10, 2011

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เรื่อง             การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร        คุณจริยา บุณยะประภัศร  ที่ปรึกษา บริษัท ซีอาร์เอ็มแอนด์คลาวด์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   แนวคิดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แนวคิดที่มุ่งเน้นวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการวางแผนและ การกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการและติดตาม ประเมินผลเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับส่วนงานและบุคคล ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับภารกิจ […]
August 10, 2011

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง               การบริหารการเปลี่ยนแปลง วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนี สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ผู้ที่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตจะไม่ใช่มาจากสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง หรือฉลาดที่สุดแต่จะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ความเร็วเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ โดยเฉพาะความเร็วในการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) –      อดีต […]