การบริหารเวลา

May 8, 2012

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน”

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน” นางสุจิตรา   ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป ทฤษฎีการบริหารเวลาตามกรอบแนวคิดของ Stephen R. Covey โดยแบ่งตารางการบริหารงานเป็น 4 ช่อง ตามกิจกรรม ดังนี้ ช่องที่ 1 สำคัญและด่วน ลักษณะของงานสำคัญและด่วน เช่น งานที่เป็นวาระเร่งด่วนขององค์กร ปัญหาที่ไม่คาดคิด […]
March 8, 2012

First things First

การบริหารเวลาในอดีตประกอบด้วย 3 ยุค คือ การบริหารเวลาในยุคที่ 1 เป็นการบริหารเวลาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ การเตือนความจำ โดยมีเครื่องมือในการบริหารเวลา คือ การจดโน้ตและการบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ ในแต่ละวัน • ข้อดี การบริหารเวลามีความยืดหยุ่น ไม่มีการกำหนดตารางนัดหมายจนล้นหรือเป็นระเบียบเเบบแผนมากเกินไป และเป็นการบริหารเวลาที่สามารถตอบสนองต่อผู้อื่นมากกว่า เนื่องจากการบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม • ข้อเสีย การบริหารเวลาไม่สามารถรักษาข้อตกลงที่ทำ ไว้ได้เนื่องจากรายการสิ่งที่ต้องทำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีแนวคิดว่า สิ่งที่สำคัญ […]