การบริหารผลการปฏิบัติงาน

August 10, 2011

กลยุทธ์ของ HR ยุคใหม่

เรื่อง              กลยุทธ์ของ HR ยุคใหม่ วันที่อบรม      วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร         รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   องค์ประกอบของการ Hr Revolution ประกอบด้วย 1.  […]