การบริหารทรัพยากรบุคคล

March 18, 2011

วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) วิทยากร คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    กล่าวถึงวิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ระบบราชการสมัยกรุงสุโขทัย รูปแบบการปกครองในระยะแรกโครงสร้างทางสังคมการเมืองและการบริหารของอาณาจักรสุโขทัยยังไม่ซับซ้อนมากนัก การปกครองจึงเป็นไปในรูปแบบ “พ่อปกครองลูก” (Patriarchism) กษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของครอบครัวใหญ่ให้การดูแลราษฎรได้อย่างทั่วถึง […]