การบริหารจัดการแนวใหม่

March 12, 2012

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

พิมาดา เชื้อสกุลวนิช นักพัฒนาระบบราชการ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGY MAPS) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแนวใหม่ จากแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ที่มองว่า “การบริหารจัดการจะทำไม่ได้เลยหากไม่สามารถประเมินผลได้และการประเมินผลในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ก็ไม่อาจทำ ได้เช่นกัน” ดังนั้น Kaplan และ Norton […]