การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

March 1, 2016

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Pland : IDP)

นางสาลิตา   ศรีแสงอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีการนำสมรรถนะมาใช้ ดังนี้ 1. การจัดองค์กร (Organizing) –  สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการกำลังคนในองค์กรได้ โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคล และทำให้ทราบถึงสถานะขององค์กรว่า บุคลากรในองค์กรควรได้รับการอบรมในด้านใดบ้าง –  สามารถกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างความชัดเจนให้แก่บุคลากรได้ 2. การจัดกำลังคน (Staffing) –  สามารถนำผลของสมรรถนะมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้อย่างเหมาะสม –  สามารถนำข้อมูลของสมรรถนะแต่ละบุคคล มาเป็นพื้นฐานในการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานได้ […]