การบริหารงานองค์การสมัยใหม่

December 18, 2009

การบริหารงานองค์การสมัยใหม่

เรื่อง  การบริหารงานองค์การสมัยใหม่    วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552  (เวลา  13.30  – 16.30 น.)   สถานที่ ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม              73   คน     สรุปเนื้อหาการบรรยาย                           […]