การบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ

April 30, 2013

การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ

นางศุภลักษณ์ สินมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย โดยการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ ” งบประมาณรายจ่าย คือ จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนีผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ งบประมาณรายจ่ายข้ามปี คือ งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป หนี้ คือ […]