การบริหารคน

August 16, 2011

การบริหารคนเก่ง (Talent Retention)

เรื่อง                การบริหารคนเก่ง (Talent Retention) วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร           อ. ธำรงศักดิ์   คงคาสวัสดิ์   วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   กระบวนการจัดการ Talent ภาคปฏิบัติ การสรรหาคัดเลือก (Sourcing/Recruitment […]
August 11, 2011

การจัดฝึกอบรมตาม Competency (Competency Based Training)

เรื่อง                การจัดฝึกอบรมตาม Competency  (Competency Based Training) วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           ผศ. ดร. เมธาวุฒิ   พีรพรวิทูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย    Competency คือ […]