การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

December 29, 2009

การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร  วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 (เวลา 13.00 – 16.30 น.)  สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ. ฉัททวุฒิ  พีชผล Managing Partner, Digital Wave Co., Ltd. […]