การถือครองสินทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ

March 8, 2012

Capital Charge

เรียบเรียงโดย ณัฏฐา พาชัยยุทธ นักพัฒนาระบบราชการ 7 สำนักงาน ก.พ.ร. นายทศพร ดิเรกสุนทร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณ บทนำ รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดการบริการให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจำกัดทำให้งบประมาณที่จะนำไปใช้ในการลงทุนของภาครัฐมีน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด หากรัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น ก็ทำได้โดยการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นลง กู้เงินจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดก็คือ การขึ้นภาษี ดังนั้นการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสินทรัพย์ จึงจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและทำให้เสียโอกาสในการลงทุนตามนโยบายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนทางสังคมที่สูงกว่าเอกสารฉบับนี้จึงขอนำเสนอ Capital […]