การจัดทำแผน

February 7, 2012

การระดมสมองในการจัดทำแผน

ความสำคัญของการจัดทำแผน คือการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การสรุปกระบวนการทำงานร่วมกัน การนำเสนอผลการระดมความคิด และการระดมสมอง การระดมสมองให้ประสบความสำเร็จ การเตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ทั้งในงานของตนเอง และงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็น เพื่อนำเสนอ การยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้อื่น การรายงานให้รวดเร็วทันการณ์ เพื่อตรวจสอบรายงาน ให้ถูกต้องตรงกัน ผลพลอยได้จากการระดมความคิด คือการเข้าใจความคิดของผู้อื่นมากขึ้น ดูเพิ่มเติมที่นี่