การจัดการไฟล์

February 7, 2012

การจัดการไฟล์เรื่องสำคัญอันดับต้นก่อนนำเผยแพร่

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้งาน WordPress ทำให้รู้ว่าเรายังขาดความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟล์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้สร้างไฟล์ข้อมูลเองสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้นทั้งจากเครื่องตนเองและจากการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต จากการอบรม WordPress ทำให้เราได้ตระหนักในด้านใดบ้าง สรุปให้พอเป็นสังเขป จาการอบรม มี 3 ประเด็นหลักคือ การใช้งาน Word Press จาก www.wordpress.com การใช้งาน Word Press จาก www.wordpress.org การใช้งาน Word Press […]