การจัดการองค์กร

April 30, 2013

“การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ ”

นางศุภลักษณ์ สินมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป ดร.สุรชัย ศรีสุทธิยากร  โดยการบรรยาย เรื่อง “การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ” การทำงานในระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไป มียุทธศาสตร์ของประทศ กระทรวง และหน่วยงาน มีการทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มีการประเมินการทำงานด้วยตนเอง การนำแนวคิดการบริหารที่ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน เน้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การนำคิดด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาปรับใช้ในราชการ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล
August 10, 2011

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง               การบริหารการเปลี่ยนแปลง วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนี สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ผู้ที่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตจะไม่ใช่มาจากสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง หรือฉลาดที่สุดแต่จะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ความเร็วเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ โดยเฉพาะความเร็วในการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) –      อดีต […]