การคิดเชิงวิเคราะห์

June 23, 2015

การคิดเชิงวิเคราะห์ (ข้อมูล) เพื่อประโยชน์ในการทำงาน

นางสาวเบญสริ์ยา ปานปุญญเดช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เนื้อหาโดยสรุป การคิดวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Analytical Thinking for Problem Solving & Decision Making) วิทยากรบรรยายให้ทราบถึงพลังแห่งการคิด (The Power of Thinking) ว่า วิธีการคิดของคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในการดำรงชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของคนเราได้ ชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ พฤติกรรมของคุณเป็นตัวกำหนด การคิดในเชิงบวกโดยมีทัศนคติที่ดี หรือมีมุมมองที่เป็นบวกและสร้างสรรค์ […]
August 10, 2011

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง               กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร          ดร.รัฐ  ธนาดิเรก สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักการพื้นฐาน (Foundation of Strategic Thinking)  –       การคิดเชิงกลยุทธ์ – Foundation of Strategic Thinking […]