การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

October 18, 2012

การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป แนะนำการการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2015 ช่วงเช้าได้มีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 ซึ่ง วิทยากร โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ซึ่ง ดร.รัฐได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนั้นผู้บริหารห้องสมุดควรมีการวางแผนโดยใช้กลไกของการคิดเชิงกลยุทธ โดยจุดเริ่มของความคิดจะเริ่มจาก Paradigm หรือกระบวนทัศน์ แต่ท่านบอกว่า Paradigm นั้นถ้ามองง่ายๆ คือความเชื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยให้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ […]