กฎหมาย

September 25, 2018

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ซึ่งบรรยายโดยนายกล้านรงค์ จันทิก พอจะสรุปเนื้อหาคือ มนุษย์เรามีกรอบที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์อยู่ 3 กฎ ดังนี้ 1. กฎหมาย ซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายคำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ […]
February 7, 2012

กฎหมายเบื้องต้นที่เราต้องรู้

ในการใช้ชีวิตประจำวันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กฎหมายเบื้องต้นที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อน มีอะไรบ้างลองนึกกันดู นึกออกกันหรือเปล่าเอ่ย เมื่อมีคนเกิด เราทราบไหมว่าเราต้องทำอย่างไรภายในระยะเวลาเท่าไร เมื่อเราต้องย้ายที่อยู่จากทะเบียนบ้านเราจะต้องทำอย่างไร การมีบัตรประชาชนครั้งแรกต้องทำเมื่ออายุเท่าไร แล้วต้องทำภายในกี่วัน ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อบัตรประชาชนหมดอายุ ต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อไร แล้วถ้ามีคนตายเราจะต้องแจ้งการตายอย่างไรที่ไหน เมื่อไร แค่นี้ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อ (จากบทความของ สำนักงานเขตสาธร) http://www.lawyerthai.com/articles/people/009.php ดูเพิ่มเติมที่นี่
August 17, 2011

กฎหมายชวนรู้

เรื่อง                กฎหมายชวนรู้ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 28  กรกฎาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร           อ.วันชัย    สอนศิริ   สมาชิกวุฒิสภา  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การทำนิติกรรมสัญญา ในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้น จำต้องเกี่ยวข้องอยู่กับกฎหมายไม่มากก็น้อย เช่น เรื่องซื้อขาย กู้ยืม จำนอง จำนำ แบ่งทรัพย์สินกัน […]
March 18, 2011

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์  เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปเนื้อหาการบรรยาย           การมีกฎหมายก็เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ส่งเสริมให้รัฐบาล เป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 […]