»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส.ค. 10th, 2016 by thanyaluk
Number of View: 32

นายวันชัย   แก้วดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วงคือ การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อเชื่อมโยงโลกของงานและโลกการศึกษาตามแนวทางประชารัฐ โดย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ อาจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และดร.อร่ามศรี อาภาดุล

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ได้บรรยายในหัวข้อ โลก งาน & การศึกษา ตามแนวประชารัฐ แนวโน้มของประเทศไทยใน 15 ปี ข้างหน้า โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าด้วยกำลังคนที่มีผลิตภาพสูงขึ้น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่กำลังพัฒนา รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีรายได้สูง มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ในด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา คือ

 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 2. ครู
 3. การทกสอบ  การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 5. ICT เพื่อการศึกษา
 6. การบริหารจัดการ

Read the rest of this entry »

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ก.ค. 6th, 2016 by thanyaluk
Number of View: 100

นายวันชัย   แก้วดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่ฝึกทักษะเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยกล้องในลักษณะต่างๆ และการตัดต่อด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ แล้วนำสื่อแต่ละประเภทมานำเสนอโดยผ่านโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBook) ด้วยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการในการคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.บรรพต  สร้อยศรี กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามหลัก 4P ดังนี้

1 ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต ในเรื่องข m องการประชุม วางแผนการถ่ายทำ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การทำบทโทรทัศน์ การทำ Story Broad คัดเลือกตัวแสดง กำหนดรูปแบบการถ่ายทำ การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำ ประสานงานการถ่ายทำ กำหนดตารางงาน ระยะเวลาการผลิต กำหนดงบประมาณ การส่งมอบงาน

2 ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production) คือ กระบวนการถ่ายบันทึกสัญญาภาพและเสียง เพื่อให้ได้ Footage สำหรับการผลิตวีดิทัศน์ สามารถแบ่งการถ่ายทำได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การถ่ายทำโดยใช้กล้องตัวเดียว (ENG Camera) และถ่ายทำโดยใช้กล้องหลายตัว (Multi Camera) ซึ่งจะเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอ(Studio Room) หรือจะเป็นการถ่ายทำภาคสนาม (In field) ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบการถ่ายทำ จึงมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน

3 ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Pro-Production) คือ กระบวนการตัดต่อภาพและเสียง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบเสริมด้านเทคนิคอื่นๆ ด้วย เช่น การใช้เทคนิคพิเศษ  การใส่เสียงประกอบ Sound FX การแก้ไขภาพและเสียงที่เกิดจากการถ่ายทำ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดทำเนื้อหารายการหลังการตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ให้สามารถบันทึกอยู่ในสื่อวีดิทัศน์ชนิดต่างๆ เพื่อการเผยแพร่

4 ขั้นตอนการนำเสนอ – เผยแพร่ผลงาน (Presentation) ระดับของการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การเผยแพร่ภายในองค์กร ในเรื่องการนำเสนอในการสัมมา การฝึกอบรม และการเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น การเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ และบนอุปกรณ์มือถือต่างๆ

Read the rest of this entry »

มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจาก AACR2 สู่ RDA
ก.ค. 6th, 2016 by thanyaluk
Number of View: 92

นางวันดี  เจียมสมบุญ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม

เรื่อง มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจาก AACR2 สู่ RDA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล ท่านได้กล่าวไว้ดังนี้

RDA – Resource Description and Access

เป็นมาตรฐานสำหรับการทำรายการทรัพยากร เนื้อหาของมาตรฐานเป็นกลุ่มของแนวทาง (guidelines) และคำแนะนำหรือคำสั่ง (instructions) ในการบันทึกข้อมูลเพื่อพรรณนาเกี่ยวกับทรัพยากรหนึ่งๆ เพื่อส่งเสริมการค้นพบทรัพยากรนั้น(resource discovery) RDA ถูกออกแบบเพื่อช่วยผู้ใช้ในการค้นหาสารสนเทศได้ผลสำเร็จตามความต้องการ กล่าวคือ จัดทำข้อมูลคำค้นอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ค้นพบทรัพยากรที่ตรงตามการค้นของผู้ใช้ (find) เมื่อพบแล้วสามารถใช้ข้อมูลที่พรรณนาไว้ (เช่น ข้อมูลฉบับครั้งที่พิมพ์ ภาษา ผู้ผลิต ปีพิมพ์ เป็นต้น) แยกแยะหรือบ่งชี้ได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ตรงกับทรัพยากรที่ค้นพบ หรือ แยกความแตกต่างระหว่างทรัพยากรสองชื่อเรื่องหรือมากกว่าสองชื่อเรื่องที่มีลักษณะคล้ายกันได้ (identify) เมื่อแยกแยะ/บ่งชี้รายการทรัพยากรที่ค้นพบได้แล้วสามารถให้ข้อมูลที่พรรณนาไว้ (เช่น ข้อมูลลักษณะของทรัพยากร ข้อมูลตัวบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น) ตัดสินใจเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้ (Select) และข้อมูลที่พรรณนาไว้ แสดงข้อมูลและวิธีการที่ทำให้ได้รับทรัพยากรที่เลือกนั้นได้ (Obtain) ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ แหล่งที่จัดซื้อมา ราคา การยืมใช้จากห้องสมุด หรือระบุตำแหน่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงทรัพยากรฯ ได้

Read the rest of this entry »

การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล
พ.ค. 16th, 2016 by thanyaluk
Number of View: 116

นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาโดยสรุป

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ

ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ

 • มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
 • ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ คือรายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บเพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ
 • มักจะมีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อเขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็นฐานเพื่อเสริมต่อความรู้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรือลิงค์ของเว็บไซต์ก็ตาม
 • บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์กันในใจความหลัก
 • และเมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก

Read the rest of this entry »

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ : ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog
พ.ค. 12th, 2016 by lekyao
Number of View: 119

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog วันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย (สงขลา)

สรุปรายละเอียดเนื้อหาการประชุม
การสร้างคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้วย Dspace ซึ่ง Dspace นั้นเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด หรือ Open Source ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกกันว่าคลังความรู้ทางวิชาการ (Intellectual Repository : IR) ถือเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่รวบรวมผลงานวิจัย วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของแต่ละที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ และศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอดได้อย่างสะดวก

ในการฝึกปฏิบัติผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล โดยรวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบ ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และแปลงไฟล์ต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล แล้วนำไฟล์เข้าสู่ระบบคลังปัญญาเพื่อลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ในรูปแบบ .PDF , .JPEG , .HTML , .GIF , .DOC เป็นต้น แต่การนำผลงานขึ้นนั้น โดยปกตินิยมทำการแปลงไฟล์เอกสารมาอยู่ในรูปเอกสาร .PDF (Portable Document Format) คือ ไฟล์งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และรูปแบบเหมือนต้นฉบับเดิม จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับการทำเอกสารตัวอย่าง และการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้งานโปรแกรมที่จัดทำไฟล์ .PDF นั้นจะใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro Read the rest of this entry »

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2
พ.ค. 12th, 2016 by lekyao
Number of View: 121

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

สรุปรายละเอียดเนื้อหาอบรม
การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เรื่อง โปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace คลังปัญญา : คลังความรู้ทางวิชาการ (Intellectual Repository : IR) โดย คุณสายธาร สุเมธอธิคม และคุณโสภา ไทยลา ในหัวข้อเรื่อง IR หมายถึงอะไร, คุณลักษณะของ IR เป็นอย่างไร, IR ทำงานอย่างไร, IR ใช้โปรแกรมอะไรสร้าง และ IR มทร.พระนคร ดังนี้

IR (Intellectual Repository) หมายถึง คลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล Read the rest of this entry »

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง
เม.ย. 8th, 2016 by lekyao
Number of View: 149

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized Rare Book, เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ความคุ้มค่าในการลงทุนของมหาวิทยาลัย และ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล กับ กฎหมายลิขสิทธิ์ มีดังนี้
Read the rest of this entry »

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล
เม.ย. 8th, 2016 by lekyao
Number of View: 183

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete 2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3. ฐานข้อมูล American Chemical Society : ACS 4. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 5. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses 6. ฐานข้อมูล SpringerLink 7. ฐานข้อมูล Web of Science และ 8. ฐานข้อมูล Emerald Managment eJournal 92 ดังนี้ Read the rest of this entry »

การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เม.ย. 8th, 2016 by lekyao
Number of View: 225

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และเรื่อง การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้
Read the rest of this entry »

ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง
เม.ย. 4th, 2016 by lekyao
Number of View: 149

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การใช้ห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าใช้มากขึ้นจากเดิม โดยสังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาที่เข้ามาใช้ปัจจุบันไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เข้ามาใช้ในห้องสมุด และมีการนำแท็บเล็ต หรือมือถือ เข้ามาใช้ในการค้นหาข้อมูลแทนการค้นจากหนังสือเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ห้องสมุดจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานปัจจุบัน
Read the rest of this entry »

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© RMUTT