»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
Feb 8th, 2017 by thanyaluk

นายวันชัย แก้วดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Post Classroom : Digital Library การบรรยายและการสาธิต ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Color Grading : Video Production การเรียนรู้เกี่ยวกับ Drone & Mobile Device Production การเรียนรู้และการสาธิตเรื่อง All In One Streaming Archive และ การสาธิตการจัดทำการผลิตรายการผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Live) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาในห้องเรียนที่มีผู้รับบริการจะได้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

             การบรรยายและอภิปราย เรื่อง แนวทางการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ Post Classroom : Digital Library โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี

pic1 pic2

แนวทางการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปแบบ Collaboration Design นอกจากการที่ผู้ใช้สื่อต่างๆ ในการสอนบรรยายแล้ว  ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Notebook Tablets  มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคนได้ และมีการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบกล้องวีดิโอ การออกแบบสามารถใช้กลับกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ขนาดประมาณ 30 คน ที่มีทั้งการบรรยายและสามารถแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในห้องเดียวกัน Read the rest of this entry »

มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จาก AACR2 สู่ RDA
Sep 14th, 2016 by namee

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA และ หลักทั่วไปและความแตกต่างจาก AACR2 ในการรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA ประกอบด้วยส่วนของ Description, Carrier Description (Content Type, Media Type, Carrier Type, Extent, Dimension)   และ Authority control  และประเด็นอื่นๆ ดังนี้

 

มาตรฐาน RDA (Resource Description & Access)

RDA เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นกลุ่มของรหัสสำหรับการทำรายการกลุ่มใหม่ (new cataloging code) ที่ประกอบด้วยแนวทาง (guidelines) และคำแนะนำ (instructions) ในการปฏิบัติการทำรายการทรัพยากรประเภทต่างๆ โดย RDA สามารถรองรับสื่อสารสนเทศประเภทใหม่ๆ (new types of publication) และรองรับการเติบโตหรือการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บ ซึ่งมีการกำหนดให้สามารถคัดลอกข้อมูลสำคัญของทรัพยากรตามที่ปรากฏที่ตัวทรัพยากร จึงช่วยให้ผู้สร้างสารสนเทศสามารถสร้างรายการด้วยตนเองได้

Read the rest of this entry »

โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
Aug 10th, 2016 by thanyaluk

นายวันชัย   แก้วดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วงคือ การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อเชื่อมโยงโลกของงานและโลกการศึกษาตามแนวทางประชารัฐ โดย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ อาจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และดร.อร่ามศรี อาภาดุล

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ได้บรรยายในหัวข้อ โลก งาน & การศึกษา ตามแนวประชารัฐ แนวโน้มของประเทศไทยใน 15 ปี ข้างหน้า โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าด้วยกำลังคนที่มีผลิตภาพสูงขึ้น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่กำลังพัฒนา รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีรายได้สูง มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ในด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา คือ

 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 2. ครู
 3. การทกสอบ  การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 5. ICT เพื่อการศึกษา
 6. การบริหารจัดการ

Read the rest of this entry »

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Jul 6th, 2016 by thanyaluk

นายวันชัย   แก้วดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่ฝึกทักษะเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยกล้องในลักษณะต่างๆ และการตัดต่อด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ แล้วนำสื่อแต่ละประเภทมานำเสนอโดยผ่านโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBook) ด้วยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการในการคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.บรรพต  สร้อยศรี กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามหลัก 4P ดังนี้

1 ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต ในเรื่องข m องการประชุม วางแผนการถ่ายทำ การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การทำบทโทรทัศน์ การทำ Story Broad คัดเลือกตัวแสดง กำหนดรูปแบบการถ่ายทำ การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำ ประสานงานการถ่ายทำ กำหนดตารางงาน ระยะเวลาการผลิต กำหนดงบประมาณ การส่งมอบงาน

2 ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production) คือ กระบวนการถ่ายบันทึกสัญญาภาพและเสียง เพื่อให้ได้ Footage สำหรับการผลิตวีดิทัศน์ สามารถแบ่งการถ่ายทำได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การถ่ายทำโดยใช้กล้องตัวเดียว (ENG Camera) และถ่ายทำโดยใช้กล้องหลายตัว (Multi Camera) ซึ่งจะเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอ(Studio Room) หรือจะเป็นการถ่ายทำภาคสนาม (In field) ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบการถ่ายทำ จึงมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน

3 ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Pro-Production) คือ กระบวนการตัดต่อภาพและเสียง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบเสริมด้านเทคนิคอื่นๆ ด้วย เช่น การใช้เทคนิคพิเศษ  การใส่เสียงประกอบ Sound FX การแก้ไขภาพและเสียงที่เกิดจากการถ่ายทำ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดทำเนื้อหารายการหลังการตัดต่อเสร็จสมบูรณ์ให้สามารถบันทึกอยู่ในสื่อวีดิทัศน์ชนิดต่างๆ เพื่อการเผยแพร่

4 ขั้นตอนการนำเสนอ – เผยแพร่ผลงาน (Presentation) ระดับของการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การเผยแพร่ภายในองค์กร ในเรื่องการนำเสนอในการสัมมา การฝึกอบรม และการเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น การเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ และบนอุปกรณ์มือถือต่างๆ

Read the rest of this entry »

มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจาก AACR2 สู่ RDA
Jul 6th, 2016 by thanyaluk

นางวันดี  เจียมสมบุญ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

สรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรม

เรื่อง มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจาก AACR2 สู่ RDA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล ท่านได้กล่าวไว้ดังนี้

RDA – Resource Description and Access

เป็นมาตรฐานสำหรับการทำรายการทรัพยากร เนื้อหาของมาตรฐานเป็นกลุ่มของแนวทาง (guidelines) และคำแนะนำหรือคำสั่ง (instructions) ในการบันทึกข้อมูลเพื่อพรรณนาเกี่ยวกับทรัพยากรหนึ่งๆ เพื่อส่งเสริมการค้นพบทรัพยากรนั้น(resource discovery) RDA ถูกออกแบบเพื่อช่วยผู้ใช้ในการค้นหาสารสนเทศได้ผลสำเร็จตามความต้องการ กล่าวคือ จัดทำข้อมูลคำค้นอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ค้นพบทรัพยากรที่ตรงตามการค้นของผู้ใช้ (find) เมื่อพบแล้วสามารถใช้ข้อมูลที่พรรณนาไว้ (เช่น ข้อมูลฉบับครั้งที่พิมพ์ ภาษา ผู้ผลิต ปีพิมพ์ เป็นต้น) แยกแยะหรือบ่งชี้ได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ตรงกับทรัพยากรที่ค้นพบ หรือ แยกความแตกต่างระหว่างทรัพยากรสองชื่อเรื่องหรือมากกว่าสองชื่อเรื่องที่มีลักษณะคล้ายกันได้ (identify) เมื่อแยกแยะ/บ่งชี้รายการทรัพยากรที่ค้นพบได้แล้วสามารถให้ข้อมูลที่พรรณนาไว้ (เช่น ข้อมูลลักษณะของทรัพยากร ข้อมูลตัวบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น) ตัดสินใจเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้ (Select) และข้อมูลที่พรรณนาไว้ แสดงข้อมูลและวิธีการที่ทำให้ได้รับทรัพยากรที่เลือกนั้นได้ (Obtain) ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ แหล่งที่จัดซื้อมา ราคา การยืมใช้จากห้องสมุด หรือระบุตำแหน่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงทรัพยากรฯ ได้

Read the rest of this entry »

การพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล
May 16th, 2016 by thanyaluk

นางสาวอำไพพรรณ   กลิ่นทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาโดยสรุป

บล็อก (Blog) หรือ เว็บบล็อก (Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทำให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ

ลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นบล็อก สังเกตได้ง่ายๆ จากลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ

 • มีการบันทึกเนื้อหาโดยเจ้าของบล็อกอย่างสม่ำเสมอ
 • ข้อมูลจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ คือรายการล่าสุดจะถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของเว็บเพจ แล้วไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ
 • มักจะมีการลิงค์ไปหาบล็อกอื่นที่ผู้เขียนสนใจหรือได้เสนอความคิดเห็นโยงต่อจากข้อเขียนที่เขาอ้างถึง ดังนั้น นอกจากบล็อกจะใช้ในการเขียนและเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ แล้ว ก็ยังเป็นแหล่งรวมลิงค์ที่เจ้าของบล็อกนั้นๆ ใช้เป็นฐานเพื่อเสริมต่อความรู้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ของบล็อกอื่นๆ หรือลิงค์ของเว็บไซต์ก็ตาม
 • บันทึกที่เขียนไว้ในบล็อกมักจะมีการแยกแยะเป็นกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ที่สนใจในบันทึกที่มีความสัมพันธ์กันในใจความหลัก
 • และเมื่อผู้อ่านได้รับความรู้ต่างๆ จากผู้เขียนบล็อกแล้ว ผู้อ่านมักจะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้อ่านและผู้เขียนบล็อก

Read the rest of this entry »

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ : ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog
May 12th, 2016 by lekyao

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog วันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย (สงขลา)

สรุปรายละเอียดเนื้อหาการประชุม
การสร้างคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้วย Dspace ซึ่ง Dspace นั้นเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด หรือ Open Source ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกกันว่าคลังความรู้ทางวิชาการ (Intellectual Repository : IR) ถือเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่รวบรวมผลงานวิจัย วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของแต่ละที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ และศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอดได้อย่างสะดวก

ในการฝึกปฏิบัติผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล โดยรวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบ ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และแปลงไฟล์ต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล แล้วนำไฟล์เข้าสู่ระบบคลังปัญญาเพื่อลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้ในรูปแบบ .PDF , .JPEG , .HTML , .GIF , .DOC เป็นต้น แต่การนำผลงานขึ้นนั้น โดยปกตินิยมทำการแปลงไฟล์เอกสารมาอยู่ในรูปเอกสาร .PDF (Portable Document Format) คือ ไฟล์งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และรูปแบบเหมือนต้นฉบับเดิม จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับการทำเอกสารตัวอย่าง และการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการใช้งานโปรแกรมที่จัดทำไฟล์ .PDF นั้นจะใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro Read the rest of this entry »

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2
May 12th, 2016 by lekyao

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

สรุปรายละเอียดเนื้อหาอบรม
การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เรื่อง โปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace คลังปัญญา : คลังความรู้ทางวิชาการ (Intellectual Repository : IR) โดย คุณสายธาร สุเมธอธิคม และคุณโสภา ไทยลา ในหัวข้อเรื่อง IR หมายถึงอะไร, คุณลักษณะของ IR เป็นอย่างไร, IR ทำงานอย่างไร, IR ใช้โปรแกรมอะไรสร้าง และ IR มทร.พระนคร ดังนี้

IR (Intellectual Repository) หมายถึง คลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล

คุณลักษณะของ IR ประกอบด้วย (กุลธิดา ท้วนสุข, 2554)

  – Digital scholarly contents เนื้อหาเป็นผลงานทางวิชาการของสถาบัน ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น (Scholarly contents)
  – Institutionally defined เป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยบุคลากรหรือสมาชิกของสถาบัน (Scholarly community)
  – Cumulative & perpetual มีการสะสมเพิ่มพูน และเก็บรักษาไว้ได้อย่างถาวร (Scholarly archives)
  – Interoperable and openly access เข้าถึงได้อย่างเสรี ใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบได้ (Scholarly communication)

Read the rest of this entry »

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง
Apr 8th, 2016 by lekyao

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized Rare Book, เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ความคุ้มค่าในการลงทุนของมหาวิทยาลัย และ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล กับ กฎหมายลิขสิทธิ์ มีดังนี้

เรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library โดย รศ.ดร.อมร เพชรสม ได้กล่าวว่า ถึงห้องสมุดอนาคตในอุดมคติ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งจัดเก็บที่เป็นเลิศ บริการที่ดีเยี่ยมในการดำเนินงาน ความสะดวกสบายในสถานที่ปฏิบัติงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน บวกกับความท้าทายของการพัฒนาห้องสมุดในอนาคต ที่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายมหาวิทยาลัย, ความต้องการของผู้ใช้บริการ, เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และข้อจำกัดของงบประมาณ รวมถึงกล่าวเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ที่ควรจะมี คือ ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ ทักษะในการทำงาน และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล
Apr 8th, 2016 by lekyao

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete 2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3. ฐานข้อมูล American Chemical Society : ACS 4. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 5. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses 6. ฐานข้อมูล SpringerLink 7. ฐานข้อมูล Web of Science และ 8. ฐานข้อมูล Emerald Managment eJournal 92 ดังนี้

1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาบริหารการจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการสิ่งพิมพ์ประเภท สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม โดยปีที่สามารถเข้าดู Full Text ตั้งแต่ ปี 1971 – ปัจจุบัน ในฐานนี้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน้าแพลตฟอร์ม และฟังก์ชันภาษาเข้ามาเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆ ให้เป็นภาษาที่ต้องการได้ ส่วนรูปแบบการค้นหาแบบ Advanced Search มีฟังก์ชัน Thesaurus เป็นการค้นหาศัพท์สัมพันธ์ที่มีความหมายเหมือนๆ กัน ที่จะสามารถดึงคำศัพท์ต่างๆ ที่มีความหมายอย่างเดียวกันมาแสดงให้ดู และ Broader Terms เป็นการดูคำที่กว้างกว่า เพื่อใช้ดูคำค้นที่ใช้อยู่ รวมถึงการค้นหาแบบ Search within เป็นการค้นหาภายใต้ผลลัพธ์ของคำค้นที่กว้างไปหาแคบ

Read the rest of this entry »

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© RMUTT