หมวดหมู่ภายในเว็บบล็อก

ข่าวและกิจกรรม (News and Events)

May 30, 2024

แนะนำหนังสือ Knowledge management (KM)

June 27, 2023

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment

June 27, 2023

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยขององค์กรเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

September 13, 2021

Online Library RMUTT

การจัดการความรู้

May 30, 2024

แนะนำหนังสือ Knowledge management (KM)

May 7, 2021

แนวทางการ Work from Home และ Learn from Home

August 10, 2020

คู่มือเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ

June 20, 2018

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2

การจัดการความเสี่ยง

June 27, 2023

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยขององค์กรเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

September 25, 2018

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

April 8, 2016

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

May 7, 2015

เตือนภัยไวรัส ransomware