»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Sep 11th, 2017 by thanyaluk

นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  หลักสูตร “การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1”

ความท้าทายต่อการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย (ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร  จวงตระกูล)

ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นความท้าทายต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย โดยสังเขป ในภาพรวม ดังนี้

 1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนี้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นการนำเอามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ
 2. ปัญหาการเมืองในมหาวิทยาลัย อันเนื่องมากจากการสรรหาอธิการบดี และคณบดีและส่วนงานที่เทียบเท่าใช้วิธีการหยั่งเสียงด้วยการลงคะแนนทำให้เกิดระบบการเมืองในมหาวิทยาลัย มีการหาเสียงเลือกตั้ง นำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก
 3. สมรรถนะทางการบริหารธุรกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นภายในและมาจากสายอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฏีเป็นหลัก ทำให้ขาดประสบการณ์ภาคปฏิบัติ เมื่อผนวกกับปัญหาด้านการเมืองในมหาวิทยาลัยจึงนำไปสู่ความอ่อนแอทางการบริหาร
 4. ปัญญาการควบคุมกำกับดูแลมหาวิทยาลัย จากการที่มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการควบคุมหรือกำกับดูแลจึงไม่เคร่งครัด
 5. ปัญหาด้านประชากรศาสตร์ เนื่องจากอัตราการเกิดน้อยลง ทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนและผู้ที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จากเดิมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปรากฎว่าจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยน้อยลง
 6. ความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์ แต่การผลิตกำลังคนของสถาบันการศึกษาปรากกฎว่ายังเน้นการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์
 7. ความต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยส่งเสริมให้มีการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย มากกว่าระดับอาชีวศึกษา ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนกำลังคนในระดับอาชีวศึกษา ในขณะที่ตำแหน่งงานว่างระดับอาชีวศึกษาจำนวนมาก  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ว่างงานมากเช่นกัน
 8. การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาในอดีต เช่น มีการยกระดับสถาบันราชภัฏเป็นและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัย รวมทั้งยกระดับวิทยาลัยของเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทำให้เกิดทางเลือกแก่ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
 9. การเปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไทยและอาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งปัญหางานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เช่นกัน
 10. ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ในปัจจุบันนี้พบว่าจำนวนผู้เข้าเรียนทั้งระดับปริญญาโทรและปริญญาเอกลดลงอย่างมาก ดังนั้นจึงอาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้
 11. การใช้สิทธิ์ทางศาลของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันนี้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีช่องทางในการใช้สิทธิ์ของตนเพื่อคุ้มครองตนเองเพิ่มขึ้นจากเดิม ในหลายกรณีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายแพ้ความส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายด้าน อาจนำไปสู่ปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานได้
 12. การใช้นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้มีการปรับตัวของการใช้กำลังคนของประเทศทุกด้าน และทุกระดับยุทธศาสตร์จึงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพของคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง
 14. แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายสหประชาชาติ ประเทศไทยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มาดำเนินการเป็นระยะยาวของประเทศไทย แผนนี้มี 17 เป้าหมาย ทุกเป้าหมายล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มาพิจารณาเพื่อปรับทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของสังคม ประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงเป้าหมาย
 15. ภาครัฐให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทย นับเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยภาครัฐของไทย อันอาจมีผลทำให้การแข่งขันในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความเข้มขันมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐได้

Read the rest of this entry »

การปรับบทบาทของห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย
Aug 31st, 2017 by thanyaluk

นางวันดี  เจียมสมบุญ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

               บรรยายโดย รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บทบาทของห้องสมุดจากอดีดถึงปัจจุบัน คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning and library) เพราะห้องสมุดเป็นศูนย์รวมความรู้ที่รวบรวมและจัดเก็บเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งห้องสมุดที่ดีจะต้องมีการบริการที่มีคุณภาพสูง มีสารสนเทศที่หลากหลาย และมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับทุกเพศทุกวัย

บทบาทของห้องสมุดต่ออนาคตของสังคมไทย

 1. เปิดโอกาสให้เข้าถึงความรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยการจัดอบรมทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น สอนการทำอาหาร อบรมการทำเกษตร
 2. บริการข้อมูลทางการเกษตร และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชน
 3. บริการข้อมูลสุขภาพ ผ่อนคลายกับการอ่าน ดูหนัง ฟังเพลง
 4. บริการบทเรียนออนไลน์ บริการความรู้แก่สังคม
 5. มีพื้นที่ไว้สำหรับการจัดประชุม
 6. มีบริการน้ำดื่มที่สะอาด สุขภัณฑ์ที่ดี ห้องน้ำสะอาด
 7. พลังงานสะอาด มีบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ดอกไม้
 8. ให้ข้อมูลการสมัครงาน การเขียนใบสมัครการสอบเพื่อพัฒนาอาชีพ ช่วยให้คนมีงานทำ
 9. มีนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่ให้บริการสนับสนุนการวิจัย
 10. เปิดการเรียนรู้ให้เข้าถึงได้เหมือนกันหมด
 11. ทำให้เมืองน่าอยู่ และทำให้ชุมชนยั่งยืน
 12. การผลิตและการบริโภคด้วยความรับผิดชอบ
 13. ใช้ชีวิตรักษาระบบนิเวศดูแลสิ่งแวดล้อม
 14. เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ยุติธรรม พื้นที่สันติภาพ
 15. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read the rest of this entry »

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี
Jul 24th, 2017 by namee

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี วิทยากรโดย  ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประกอบด้วยประเด็น มายาคติ & มโนคติ อุดมศึกษาไทย, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา, การสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา, การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และเงินเดือนของข้าราชการและพนักงาน ส่วนเรื่อง การบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์และความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร.ธัญบุรี เป็นการเสวนาโดย ผศ.วิชัย ผดุงศิลป์ ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย และตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ระเบียบ บริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. … เป็นการกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ดังนี้

 1. การกำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจของรัฐมนตรีควรมีมากน้อยแค่ไหน (มาตรา 10,11,25)
 2. บทบาทหน้าที่ของ สกอ. ที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงควรเป็นอย่างไร (มาตรา 13,14)

Read the rest of this entry »

Improving English Communication Skills
Jul 17th, 2017 by thanyaluk

Mrs.Wandee  Jeamsombun
Position   Librarian

Summary of Training Content

 1. Principles of self-introduction in english
 2. Conversation greetings dialogne
 3. Principles of pronunciation in English or English sound system
 4. Principles of pronunciation, vowel and diphthong
 5. Effective speech communication

Communication  means the process of sending information from the sender to the receiver the purpose is to induce the recipients to react expected to meet the sender

The Process of Communication

 1. Sender
 2. Message
 3. Channel
 4. Receivers
 5. Feedback

Read the rest of this entry »

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
Jul 7th, 2017 by namee

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม การอบรมเน้นเนื้อหาในส่วนของการแนะนำเรื่อง Devices ที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบ Smart Teacher และการใช้งาน Office 365 ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนี้

การสอนแบบ Smart Teacher

          การสอนแบบ Smart Teacher เป็นการนำเอาอุปกรณ์ประเภท Smart Devices อย่างอุปกรณ์จำพวก Smartphone, IPad, Notebook, เครื่อง PC มาใช้ในการเรียนการสอนรวมกับ Smart Classroom โดยสามารถให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้งานเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้งาน Airplay Mirroring และ Ari Drop ในการส่งข้อมูลผ่าน Smartphone, การเปิดสื่อแบบเสมือนจริง (AR) ผ่านการใช้งาน IPad,  การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom ในการประชุมกลุ่ม เป็นต้น

Read the rest of this entry »

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier
Jul 7th, 2017 by namee

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier วิทยากรโดย  คุณณัฐพล ศรีสุรักษ์ เพื่อพัฒนาการค้นคว้าศึกษางานวิจัย การเขียนงานวิจัยที่ดีให้ได้รับการตีพิมพ์ และประเมินผลกระทบการทำวิจัย (Application of Elsevier Research Platform in Research Development) จากฐานข้อมูล ScienceDirect , Scopus และ Mendeley โดยพัฒนามาจากบริษัท Elsevier ดังนี้

          ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงสำนักพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สำนักพิมพ์ แต่ฐานนี้จะไม่มีให้บริการในส่วนของ Full Text

          ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มี Full Text ทั้งของหนังสือ และวารสาร

          ฐานข้อมูล Mendeley เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการจัดการบรรณานุกรม การทำงานร่วมกัน การค้นหางานวิจัย และการช่วยติดต่อกับกลุ่มนักวิจัยได้

          ฐานข้อมูล SciVal เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยวางกลยุทธ์ในการทำวิจัย

          ฐานข้อมูล Newsflo เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสื่อ เพื่อช่วยในการพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้องว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

Read the rest of this entry »

การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)
Jul 5th, 2017 by namee

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  มีเนื้อหาการประชุมประกอบด้วยเรื่อง โครงสร้าง Metadata , หลักการใช้งาน Metadata ตามมาตรฐาน Dublin Core,  หลักการการใช้งานระบบ TDC, การสร้าง Template เพื่อการบันทึกข้อมูล Metadata, การใช้ Crosswalk ในระบบ digital collection (TDC), การบันทึกข้อมูล metadata  และ การ Upload Object ของเอกสารดิจิตอล และการใช้งานระบบงานสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้

โครงสร้าง Metadata

          Metadata หมายถึง ข้อมูลที่บรรยายทรัพยากรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ (Object) อย่างเช่น ทรัพยากรประเภทเอกสาร ทรัพยากรประสิ่งของ ทรัพยากรประเภทบริการ ทรัพยากรประเภท Collection ของทรัพยากรอื่น และทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน และหนังสือในห้องสมุด ซึ่ง Metadata นั้นสามารถจำแนกออกได้ 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ Read the rest of this entry »

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8
Jul 5th, 2017 by namee

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X8  โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร มีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ ( New library), การตั้งค่าใน Library, การจัดการข้อมูล, การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote, การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณนุกรม (ฺBibliography Style) และการสำรองข้อมูล ดังนี้

          Endnote คือ โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงสามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อนำมาใช้อ้างอิงในผลงานวิชาการ หรือบทความวิชาการได้

Read the rest of this entry »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
Feb 8th, 2017 by thanyaluk

นายวันชัย แก้วดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Post Classroom : Digital Library การบรรยายและการสาธิต ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Color Grading : Video Production การเรียนรู้เกี่ยวกับ Drone & Mobile Device Production การเรียนรู้และการสาธิตเรื่อง All In One Streaming Archive และ การสาธิตการจัดทำการผลิตรายการผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Live) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาในห้องเรียนที่มีผู้รับบริการจะได้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

             การบรรยายและอภิปราย เรื่อง แนวทางการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ Post Classroom : Digital Library โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี

pic1 pic2

แนวทางการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปแบบ Collaboration Design นอกจากการที่ผู้ใช้สื่อต่างๆ ในการสอนบรรยายแล้ว  ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Notebook Tablets  มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคนได้ และมีการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบกล้องวีดิโอ การออกแบบสามารถใช้กลับกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ขนาดประมาณ 30 คน ที่มีทั้งการบรรยายและสามารถแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในห้องเดียวกัน Read the rest of this entry »

มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จาก AACR2 สู่ RDA
Sep 14th, 2016 by namee

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA และ หลักทั่วไปและความแตกต่างจาก AACR2 ในการรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA ประกอบด้วยส่วนของ Description, Carrier Description (Content Type, Media Type, Carrier Type, Extent, Dimension)   และ Authority control  และประเด็นอื่นๆ ดังนี้

 

มาตรฐาน RDA (Resource Description & Access)

RDA เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นกลุ่มของรหัสสำหรับการทำรายการกลุ่มใหม่ (new cataloging code) ที่ประกอบด้วยแนวทาง (guidelines) และคำแนะนำ (instructions) ในการปฏิบัติการทำรายการทรัพยากรประเภทต่างๆ โดย RDA สามารถรองรับสื่อสารสนเทศประเภทใหม่ๆ (new types of publication) และรองรับการเติบโตหรือการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บ ซึ่งมีการกำหนดให้สามารถคัดลอกข้อมูลสำคัญของทรัพยากรตามที่ปรากฏที่ตัวทรัพยากร จึงช่วยให้ผู้สร้างสารสนเทศสามารถสร้างรายการด้วยตนเองได้

Read the rest of this entry »

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa
© RMUTT