แผนงาน

February 13, 2012

เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการบริหารจัดการและแผนพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการบริหารจัดการและแผนพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับนำเสนอสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา DOWNLOAD  เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการพัฒนา_สวส ดูเพิ่มเติมที่นี่