มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

May 12, 2016

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ : ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace Catalog วันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย (สงขลา) สรุปรายละเอียดเนื้อหาการประชุม การสร้างคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้วย Dspace ซึ่ง Dspace นั้นเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิด […]
May 12, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เรื่อง โปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace คลังปัญญา : […]
March 12, 2012

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นก้าวสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความชำนาญให้กับสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการก้าวกระโดดนั้น นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องหลักแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการจัดการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษาและประชาชน ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ICT […]
February 7, 2012

ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้  ผ่านเว็บไซต้ห้องเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย www.moodle.rmutt.ac.th  มีรายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรต่างๆ มากมายและยังมีความรู้อื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไว้ให้บริการเช่นกัน           ห้องเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำกัดทั้งในเรื่องของเวลา และสถานที่ ขอให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างไม่จำกัด มีข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะ สามารถ ติดต่อเราได้ที่ moodle@mail.rmutt.ac.th ดูเพิ่มเติมที่นี่