ประชาคมอาเซียน

November 12, 2012

Building Capacity in Education Leadership and Management in the ASEAN Community

นายวันชัย  แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื้อหาโดยสรุป จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งด้านสังคมและระบบ เศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก   ทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพ สูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย  10ประเทศ  คือ  ไทย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  มาเลเซีย  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  […]
October 18, 2012

การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป แนะนำการการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานรองรับประชาคมอาเซียน ในปี 2015 ช่วงเช้าได้มีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 ซึ่ง วิทยากร โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก ซึ่ง ดร.รัฐได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนั้นผู้บริหารห้องสมุดควรมีการวางแผนโดยใช้กลไกของการคิดเชิงกลยุทธ โดยจุดเริ่มของความคิดจะเริ่มจาก Paradigm หรือกระบวนทัศน์ แต่ท่านบอกว่า Paradigm นั้นถ้ามองง่ายๆ คือความเชื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยให้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ […]
July 23, 2012

ผู้นำและการปรับตัวขององค์กรในประชาคมอาเซียน

  นางสาวพัชรา  คงเหมาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาโดยสรุป ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น กำเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2510ณ […]