การสืบค้น

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และเรื่อง การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม มีประเด็น ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

1.1. รายการผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สามารถจำแนกปัญหาการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน

(1) ปัญหาของผู้ใช้ระบบการทำงานของห้องสมุด Local

 • ปัญหาในการเชื่อมต่อกับโปรแกรม UC Connexion Client
 • ปัญหาในการเชื่อมต่อกับการให้บริการ upload ระเบียนบรรณานุกรม

(2) ปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

 • ปัญหาในการติดตั้งโปรแกรม
 • ปัญหา Windows 7 ไม่ให้สิทธิ์โปรแกรมในการสร้าง folder หรือ create ไฟล์ในส่วนที่เป็น log ไฟล์

(3) ปัญหาด้านการทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูล

 • ปัญหาด้านมาตรฐานข้อกำหนดในการลงรายการ

1.2. การดำเนินงานในปัจจุบัน (ระยะที่ 3) เป็นการดำเนินงานที่มุ่งขยายการให้บริการตรวจสอบและอัพโหลดระเบียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีขอบเขตการดำเนิน ดังนี้

 • สำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบ
 • ทำ initial load ข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมของสมาชิกกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • กำหนดแผนในการบำรุงรักษาข้อมูล
 • ปรับปรุงความสามารถในการทำงานของโปรแกรม
 • พัฒนาความสามารถในการตรวจสอบรายการระเบียนหลักฐาน

2. การใช้งานโปรแกรมและการให้บริการผ่านระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC)

 • แนะนำฟังก์ชันการทำงานและการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรแกรมตรวจสอบและนำเข้าระเบียนบรรณานุกรม
 • แนะนำเมนูการให้บริการบรรณารักษ์ผ่านระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
 • 3. แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา

 • ข้อตกลงรูปแบบการลงรายการสำหรับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย
 • ทบทวนข้อกำหนดในการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน
 • ข้อตกลงการทำระเบียนรายการหลักฐานหัวเรื่องร่วมกันสำหรับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
 • ทบทวนข้อกำหนดในการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลรายการหลักฐาน
 • การแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลรายการหลักฐาน ภายในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมเพื่อประโยชน์ในความถูกต้อง
  • เรื่อง การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีประเด็น ดังนี้ 

  • แนะนำภาพรวมการทำงานของโปรแกรม UC Connexion Client และการใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL OPAC)
  • แนะนำการติดตั้งและทดลองใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client
  • ทดลองใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

  ประโยชน์ที่ได้รับ
  ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและการดำเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และได้ทราบถึงปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นกับระบบจากหน่วยงานต่างๆ ที่พบปัญหาจริงจากการใช้งาน เพื่อนำมาสู่การใช้งานระบบอย่างถูกต้อง รวมถึงได้เห็นถึงความสำคัญของระบบสืบค้นที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว และยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากระเบียนบรรณานุกรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  April 8, 2016

  การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

  นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม […]
  February 7, 2012

  ฐานข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

  จากการที่ได้มีโอกาสให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในการการสืบค้นฐานข้อมูลด้านการวิจัย และการใช้โปรแกรมในการจัดการรายการอ้างอิงงานวิจัย EndNote ทำให้ทราบว่า นักศึกษารู้จักแต่ฐานข้อมูล ScienceDirect […]
  February 7, 2012

  เมทาดาตา (Metadata)

  เมทาดาตา หรือ เมทาเดตา (metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้กำกับและอภิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บัตรในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ […]