การศึกษา

August 10, 2016

โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวันชัย   แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วงคือ การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อเชื่อมโยงโลกของงานและโลกการศึกษาตามแนวทางประชารัฐ โดย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ อาจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และดร.อร่ามศรี อาภาดุล ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ได้บรรยายในหัวข้อ โลก […]
November 12, 2012

Building Capacity in Education Leadership and Management in the ASEAN Community

นายวันชัย  แก้วดี ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เนื้อหาโดยสรุป จากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งด้านสังคมและระบบ เศรษฐกิจซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก   ทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพ สูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย  10ประเทศ  คือ  ไทย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  มาเลเซีย  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  […]
March 12, 2012

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นก้าวสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความชำนาญให้กับสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการก้าวกระโดดนั้น นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องหลักแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการจัดการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษาและประชาชน ตามแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ICT […]