การติดต่อสื่อสาร

August 16, 2011

สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

เรื่อง             สื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) วิทยากร        ผศ. ดร. นิภา   แก้วศรีงาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปเนื้อหาการบรรยาย    1.      ความสำคัญ องค์ประกอบ และกระบวนการของการติดต่อสื่อสาร  การสื่อสารอยู่ในทุกขั้นตอนการบริหาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  […]