การจัดการความรู้

August 10, 2011

การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)

เรื่อง             การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan) วันที่อบรม      วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร         ศาสตราจารย์ ดร. จีระ  หงส์ละดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ    สรุปเนื้อหาการบรรยาย                  การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) […]